TEAM BUIDING 2019 - CÔNG TY KHANG NGUYỄN

Công ty ????? ?????̂̃? sẽ tổ chức đi du lịch nghỉ dưỡng cho toàn thể cán bộ nhân viên trong 2 ngày từ ngày ?? / ?? - ?? / ?? /???? (?ℎ?̛́ ?? - ?ℎ?̛́ ??̛). Nên công ty sẽ ngưng hoạt động trong 2 ngày này.N
TEAM BUIDING 2019 - CÔNG TY KHANG NGUYỄN

Công ty ????? ?????̂̃? sẽ tổ chức đi du lịch nghỉ dưỡng cho toàn thể cán bộ nhân viên trong 2 ngày từ ngày ?? / ?? - ?? / ?? /???? (?ℎ?̛́ ?? - ?ℎ?̛́ ??̛). Nên công ty sẽ ngưng hoạt động trong 2 ngày này.
Ngày ?? / ?? /???? công ty hoạt động lại bình thường.

Công ty gửi lịch thông báo này đến toàn thể quý đại lý - khách hàng để có kế hoạch lấy hàng và đặt hàng phù hợp không làm gián đoạn đến hoạt động kinh doanh cũng như mua bán.
Trân trọng.